Oferta psychoterapii w Gdyni

Psychoterapia to proces oparty na współpracy terapeuty i klienta. Współpraca ta wymaga zaangażowania obu stron. Klient opowiada o sobie, o swoim życiu, bieżącej sytuacji, daje poznać siebie i przyczynę swoich kłopotów. Rolą terapeuty jest takie użycie doświadczenia oraz wiedzy z zakresu nauk społecznych i medycznych by doprowadzić do osiągnięcia ustalonych z klientem celów.

Proces terapeutyczny rozpoczyna się od konsultacji w trakcie której następuje diagnoza problemu oraz ustala się formę i metodę pracy nad nim.  Poniżej przedstawiamy propozycje form terapii:

Konsultacjaimage

Jest pierwszym etapem każdej formy pomocy psychologicznej. Pozwala zdiagnozować problem i wypracować strategię działania prowadzącą do rozwiązania go. Konsultacja może zająć od jednego do kilku spotkań. Efektem jest propozycja pomocy odpowiedniej do sytuacji klienta. Czas trwania spotkania 50 min.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia krótkoterminowa – forma pomocy psychologicznej skierowanej do osób znajdujących się w bieżącym kryzysie, często postawionych nagle w trudnej sytuacji takiej jak utrata bliskiej osoby, rozstanie, wypadek, choroba, konieczność podjęcia ważnej życiowej decyzji, itp. Okres trwania terapii to najczęściej od 12 do 24 spotkań na ogół raz w tygodniu. Czas trwania spotkania 50 min.

Psychoterapia długoterminowa – stosowana, gdy przyczyny cierpienia w życiu są złożone i/lub gdy dotyczą wielu aspektów życia. Często przyczyna takiego stanu leży w nieuświadomionych wewnętrznych pragnieniach, konfliktach  lub zahamowaniach sięgających czasu dzieciństwa lub wczesnej młodości. Praca długoterminowa polega na odkrywaniu tego, co nieświadome w taki sposób, by klient uzyskał lepsze rozumienie siebie i poprawę funkcjonowania w relacjach z ludźmi. Terapia ta nie ma wyraźnie określonego czasu zakończenia, decyzja o zakończeniu podejmowana jest wspólnie, gdy obie strony uznają, że cele pracy zostały osiągnięte. Spotkania odbywają się raz lub więcej razy w tygodniu. Czas trwania spotkania 50 minut.

Interwencja kryzysowa – forma pomocy psychologicznej skierowana do osób przeżywających kryzys spowodowany nagłą zmianą w dotychczasowym życiu. Interwencja kryzysowa przeznaczona jest również dla osób, które przeżyły zdarzenie traumatyczne – udział w wypadku, gwałt, napaść, śmierć bliskiej osoby, przemoc i inne. Celem spotkań jest przywrócenie równowagi psychicznej. Ilość spotkań w tygodniu oraz czas trwania terapii są ustalane indywidualnie. Czas trwania spotkania 50 min.

Psychoterapia par

Oferta ośrodka skierowana do par znajdujących się w kryzysie, zdecydowanych na przyjrzenie się problemom w związku oraz na pracę nad zmianą. Czas trwania terapii od kilku do kilkunastu spotkań, które odbywają się raz na dwa tygodnie. W spotkaniu uczestniczy dwóch psychoterapeutów. Czas trwania spotkania 90 min.

Psychoterapia grupowa

Forma terapii, która opiera się na założeniu, że wewnętrzne problemy psychologiczne mają swoje odbicie w relacjach z innymi ludźmi. Będą one zatem widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach między uczestnikami, jak i z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Pomaga w poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi. Udział w grupie poprzedzony jest konsultacjami kwalifikującymi do udziału. Po rozpoczęciu grupa ma charakter zamknięty i w danej edycji nie mogą już do niej dołączyć nowe osoby. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w grupie 8-12 osobowej i trwają 2 godziny.